Benelux Installation Professionals

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Benelux Installation Professionals B.V.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten en diensten door Benelux Installation Professionals B.V., hierna te noemen: ‘BIP’, aan een (potentiële) afnemer, hierna te noemen: de ‘Client’.

1.2  Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door BIP. De toepasselijkheid van andere voorwaarden is nadrukkelijk uitgesloten.

1.3  Deze Algemene Voorwaarden zijn op 18 november 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 43553516.

2. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de hieronder uiteengezette betekenis:

Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie BIP de Overeenkomst aangaat;

Installatie: het door BIP inbouwen van een Product in een Vervoermiddel;

Overeenkomst: de tussen BIP en de Cliënt afgesloten overeenkomst uit hoofde waarvan BIP een Product levert en/of een Installatie uitvoert;

Product: een door BIP geleverd product al dan niet gecombineerd met een Installatie;

Vervoermiddel: het in de Overeenkomst genoemde voertuig, vaartuig of werkmaterieel, waarin het Product wordt geïnstalleerd;

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3.1  De Client koopt op basis van een Overeenkomst een Product waarvan Installatie kan plaatsvinden.

3.2  Iedere Overeenkomst wordt elektronisch of schriftelijk aangegaan en komt pas tot stand op het moment dat BIP de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan de Client bevestigd heeft.

3.3  Indien de Overeenkomst gesloten wordt met een Client in de hoedanigheid van consument en waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst slechts gebruik gemaakt wordt van een techniek voor communicatie op afstand, zoals bijvoorbeeld internet (webshop of e- mail), telefoon, fax of post, geldt de Overeenkomst als een overeenkomst op afstand. Van handelen in de hoedanigheid van consument, is enkel sprake indien de Client een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.De Client-consument kan een Overeenkomst op afstand tot koop van een Product, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De termijn voor ontbinding gaat in op de dag nadat de Client of een door de Client aangewezen derde, het Product heeft ontvangen. Indien het gaat om een Product dat wordt geïnstalleerd vervalt het recht op ontbinding zodra met deze Installatie een aanvang is genomen. De Client-consument kan een overeenkomst op afstand tot het verrichten van een dienst, gedurende een bedenktijd van 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten, zonder opgave van redenen ontbinden.

3.4  Een wijziging in en/of aanvulling op een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door BIP schriftelijk is aanvaard.

3.5 BIP is pas verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan, nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens, in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen betalingen heeft ontvangen.

4. PRIJZEN EN BETALING

4.1  Alle door BIP gehanteerde prijzen, zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW.

4.2  De prijzen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

4.3  Behoudens het bepaalde in het vorige lid, heeft BIP ingeval de inkooptarieven meer dan 20% stijgen, het recht om de met de Client overeengekomen prijzen, te verhogen.

4.4  Indien BIP gebruik wil maken van haar in het vorige lid bedoelde bevoegdheid, zal zij deClient hiervan schriftelijk in kennis stellen, waarna de prijsstijging uiterlijk 7 dagen later van kracht wordt. Indien de Client niet wenst in te stemmen met de prijsstijging, heeft hij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

4.2  De betalingstermijn van de facturen van BIP, bedraagt 14 dagen.

4.3  Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is BIP gerechtigdhaar verplichtingen jegens de Cliënt op te schorten totdat volledige betaling heeftplaatsgevonden.

4.4  In geval van niet tijdige betaling, heeft BIP recht op een contractuele rente van 1% permaand, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van een percentage van 15% van het openstaande factuurbedrag.

5. LEVERING EN ANNULERING

5.1  De door BIP in een offerte, aanbieding of de Overeenkomst of daarbuiten opgegeven levertijden, zijn bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op basis van de gegevens en omstandigheden die op dat moment bij BIP bekend waren. De overeengekomen of opgegeven levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering plaats op het vestigingsadres van BIP.

5.3  In geval is verkocht met aflevering op afroep, dient de Client de afroep zodanig te laten plaatsvinden, dat binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst alle Producten volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn werd overeengekomen.

5.4  Indien de Cliënt een ter levering aangeboden Product of Installatie in ontvangst weigert te nemen, worden het Product en/of de Installatie geacht geleverd te zijn en is de Cliënt de prijs vanaf dat moment aan BIP verschuldigd, alsmede is de Cliënt verplicht de door BIP ten gevolge van de weigering geleden schade en extra kosten (van bijvoorbeeld opslag)te vergoeden.

5.5  De Client is uitsluitend gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat BIP met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. In alle andere gevallen is annulering niet mogelijk. Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. In geval van een rechtsgeldige annulering, is de Client verplicht alle als gevolg van de annulering veroorzaakte schade van BIP te vergoeden. Onder deze schade worden begrepen de door BIP geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die BIP reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Deze schade bedraagt in ieder geval 25% van de netto factuurwaarde van de geannuleerde Overeenkomst, te vermeerderen met de werkelijke schade voorzover deze een bedrag ter hoogte van voornoemd percentage, overstijgt.

6. RISICO-OVERGANG, INSPECTIE EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1  Vanaf het moment van levering komt het Product of de Installatie voor risico van de Client, ook indien de eigendom van het Product op dat moment nog niet is overgegaan op de Client.

6.2  De Client is verplicht direct na de levering te controleren of het geleverde Product of de Installatie aan de Overeenkomst voldoen. In dat kader dient de Client te controleren of het juiste Product in de juiste aantallen geleverd en/of geïnstalleerd is en of het geleverde c.q. geïnstalleerde Product deugdelijk en onbeschadigd is. Geconstateerde afwijkingen in typen, hoeveelheid of kwaliteit dient de Client binnen 48 uur schriftelijk aan BIPmede te delen, bij gebreke waarvan het Product en/of de Installatie geacht wordt conform de overeenkomst geleverd te zijn. Bij klachten buiten voornoemde termijn, zal de Client moeten aantonen dat de non-conformiteit reeds op het moment van levering aanwezig was. Indien de genoemde termijn van 48 uur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert handelende Client als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, kan deze termijn op schriftelijk verzoek van de Client worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van BIP voor de Client redelijkerwijs mogelijk is. Voorwaarde hiervoor is wel dat het verzoek wordt gedaan voordat de termijn van 48 uur is verstreken.

6.3  Indien de in lid 2 bedoelde klacht van de Client terecht blijkt te zijn, zal BIP, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zo spoedig mogelijk een nieuw of hersteld Product en/of Installatie leveren, ingeval waarvan BIP niet schadeplichtig wordt jegens de Client.

6.4  Zolang de Client niet het volledige factuurbedrag, vermeerderd met rente en kosten, heeft voldaan, behoudt BIP zich de eigendom van het geleverde Product voor. De Client is in dat geval verplicht BIP op ieder gewenst moment toegang tot de Producten te geven, zodanig dat zij haar eigendomsvoorbehoud ongehinderd kan uitoefenen.Indien de Client de producten van BIP, ondanks het daarop rustende eigendomsvoorbehoud, overdraagt, in gebruik geeft of daarop zekerheidsrechten vestigt en/of failliet gaat, in surseance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op de Producten, dient zij daarvan onverwijld schriftelijk melding te maken aan BIP. Indien zij deze verplichting niet nakomt, verbeurt zij een direct opeisbare boete aan BIP van drie maal het niet betaalde factuurbedrag.

6.5  Ingeval van een geleverde Installatie, waarvan nog niet het volledige factuurbedrag, vermeerderd met rente en kosten, is voldaan, is BIP bevoegd zich op haar wettelijke retentierecht te beroepen.

7. GEBREKEN, KLACHTTERMIJN EN GARANTIE

7.1  Tenzij anders overeengekomen en behoudens het bepaalde in artikel 6, lid 2, garandeert BIP dat de door haar geleverde Producten en Installaties voldoen aan de Overeenkomst en gedurende 12 maanden vrij zijn van fabricage-, materiaal- en montagefouten.

7.2  Op straffe van verval van de garantie, dient de Client een klacht over een gebrekkig Installatie binnen 7 dagen na ontdekking, schriftelijk aan BIP te melden.

7.3  Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (zijn) ontstaan uit:

- normale slijtage;

-beschadiging;

-ander niet normaal gebruik;

-niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

-installatie, montage, wijziging of reparatie door de Cliënt of derden.

Het herstellen van verloren gegane gegevens valt nimmer onder de garantie.

7.4  De garantieverplichting van BIP is in alle gevallen beperkt tot het naar haar keuze kosteloos vervangen van het gebrekkige Product en/of Installatie, danwel restitutie van de betaalde factuurwaarde. In beide gevallen is BIP niet gehouden tot enige nadere schadeloosstelling, van welke aard dan ook.

7.5  De Cliënt dient het gebrekkige Product of Installatie voor inspectie door BIP ter beschikking te houden.

7.6  Zodra BIP aan haar garantieverplichting heeft voldaan, wordt het gebrekkige Product haar eigendom.

7.7  Een garantieverzoek geeft de Client nimmer het recht de betaling van een opeisbare factuur op te schorten of te verrekenen. BIP is niet tot enige garantie gehouden, zolang de Client niet volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1  BIP is, behoudens opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde Producten of uitgevoerde Installaties en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst. Enige aansprakelijkheid van BIP strekt nooit verder dan de in artikel 7 genoemde garantieverplichtingen en is beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval zal worden uitgekeerd .

8.2  BIP is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

8.3  De Cliënt vrijwaart BIP voor schadeclaims van derden ingesteld tegen BIP ter zake doorBIP aan de Client geleverde Producten of Installaties.

8.4  Indien en voor zover BIP geen beroep toekomt op de in dit artikel opgenomen exoneraties,zal BIP nooit voor een hoger schadebedrag aangesproken kunnen worden, dan het bedrag dat door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

9. OVERMACHT

9.1  Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan BIP zijn toe te rekenen. Hieronder worden in ieder geval begrepen: oorlog, natuurramp, stakingen bij BIP of haar toeleveranciers, een algemeen gebrek aan grondstoffen of halffabricaten, niet voorzienbare stagnatie of vertraging bij toeleveranciers of derden, vervoersproblemen, brand-, molest- en waterschade bij BIP of toeleveranciers en overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld in- en uitvoerverboden.

9.2  Indien zich een overmacht situatie voordoet, heeft BIP het recht, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

9.3  Indien de overmacht situatie langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden. Geen van partijen is in dat geval verplicht tot enige schadevergoeding.

10. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

10.1  BIP verwerkt persoonsgegevens van de Cliënt voor de volgende doeleinden:

-  de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;

-  het onderhouden van contact met de Client;

-  het door BIP verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en directmarketing;

10.2  BIP zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om depersoonsgegevens van de Client te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

10.3 Met het aangaan van de Overeenkomst gaat de Client akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens door BIP. De Client kan deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken, behalve voor zover de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk zou worden.

11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen BIP en de Client is het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

11.2  Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.